Wersje językowe
Regulamin zakupów

REGULAMIN SERWISU BRANIKDELIGHT.COM

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

 1. Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
 2. Usługodawca” – oznacza Agatę Knorowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MIĘTA MORRIS Architektura Wnętrz Agata Knorowska, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Stradomska 43, 04-619 Warszawa, posiadającą numer NIP: 951-206-19-66, REGON: 146196872.
 3. Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem www.branikdelight.com stanowiących własność Usługodawcy oraz umożliwiających Klientowi składanie zamówień na towary.
 4. Klient” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie w Sklepie Internetowym lub korzysta z innych usług w ramach Serwisu.
 5. Konsument” – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów, znajdującą się pod adresem www.branikdelight.com.
 7. Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Usługodawcę za pomocą Serwisu informację handlową przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 8. Polityka Prywatności” – oznacza politykę prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://branikdelight.com/strona/polityka-prywatnosci, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów i użytkowników Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 9. Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pomocą formularza zamówienia zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 10. Dostawca” – oznacza firmę kurierską.

WSTĘP

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz Sklep Internetowy.
 2. Każdy Klient przed dokonaniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 23 grudnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu i Sklepu Internetowego wyłącznie do osób pełnoletnich. Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie lub Sklepie Internetowym przez Usługodawcę.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Klient, korzystając z Serwisu i Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w ich treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu i Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy.
 8. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 9. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: http://branikdelight.com/strona/regulamin. Regulamin może być dostarczony Klientowi drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez Klienta) na każde jego żądanie, bez dodatkowych opłat.
 10. W celu złożenia Zamówienia oraz korzystania z niektórych usług dostępnych Serwisie (takich jak Newsletter), Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 11. Korzystanie z Serwisu i Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

- Safari w wersji 10.1 lub nowszej lub

- Mozilla Firefox w wersji 6.1 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

- Google Chrome w wersji 6.8 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

- Edge w wersji 1.5 lub nowszej.

ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Klient składa Zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Usługodawcy klikając w pole „KUPUJĘ I PŁACĘ” w formularzu Zamówienia.
 2. Przed wysyłką Zamówienia podawana jest cena łączna wybranych towarów, łączny koszt wybranego sposobu dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją Zamówienia.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient:
  1. oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta dla celów należytej realizacji Zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Cena podana przy każdym towarze lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów lub usług do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień, które już zostały przyjęte do realizacji.
 7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi do 3 dni roboczych.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 9. Zamówione towary dostarczane są Klientowi za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 10. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub jego niezgodności z Zamówieniem należy w obecności pracownika Dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy zwrócić pracownikowi Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.
 11. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, papierowej.
 12. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja Zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację Zamówienia. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 14. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie płatności wyłącznie w formie przedpłaty.
 15. Klient uiszcza cenę za zamówiony towar lub usługi tradycyjnym przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej przed dostawą.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Brak otrzymania płatności na rachunek Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie. 
 16. Po wyborze płatności elektronicznej jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Blue Media jako agenta rozliczeniowego.
 17. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).
 18. Oferta Sklepu Internetowego jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW OFEROWANYCH W SKLEPIE INTENETOWYM I WYKONANYCH Z KAMIENIA

Ze względu na to, że część towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym wykonanych jest z kamienia, który jest naturalnym materiałem, zdarza się, że występują na nich niedoskonałości (w szczególności rysy, ubytki, przebarwienia, czy pęknięcia). Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby fotografie towarów przedstawiane w ramach Sklepu Internetowego jak najdokładniej oddawały faktyczny stan towaru. W ofercie są tacki z wielu rodzajów marmuru, a także unikatowe egzemplarze wykonane z kwarcytów oraz onyksów. Przyjemny rytm delikatnych łuków krawędzi sprawia, że towary wykonane z kamienia stanowią atrakcyjną bazę do wyeksponowania filiżanek, imbryków, wazonów, świeczek, biżuterii, porcelany, czy wnętrzarskich bibelotów. Można na nich również serwować jedzenie, ponieważ zostały zaimpregnowane impregnatem nieszkodliwym w kontakcie z żywnością, należy jednak przestrzegać kilku zasad:

– nie myć w zmywarce, przecierać delikatnie zwilżoną szmatką bez detergentów, a mokre plamy wycierać natychmiast;

– zalecamy impregnowanie towarów wykonanych z kamienia impregnatem do kamienia raz w miesiącu;

– produkty zawierające kwasy (takie jak cytrusy, alkohol, kawa, sos pomidorowy czy napoje gazowane) mogą trwale zaplamić kamień.

REKLAMACJA

 1. Z zastrzeżeniem występowania naturalnych uszkodzeń towarów, o których mowa powyżej Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy towar kupiony w Sklepie Internetowym podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową.
 3. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@branikdelight.com.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. nazwę/imię i nazwisko Klienta,
  2. adres e-mail, z którego składane było Zamówienie,
  3. numer Zamówienia,
  4. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  5. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta, jeżeli taka występuje.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
 6. Jeżeli towar posiada wady, Klientowi na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie,
  2. żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma w informacji zwrotnej odpowiednie uzasadnienie.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
 9. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  4. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. W sporach transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
 3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 4. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.
 5. Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Równocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@branikdelight.com.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie dostarczony Klientowi w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Klienci mogą również wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: hello@branikdelight.com. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać towar na adres Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Klient zobowiązany jest do zapakowania zwracanego towaru w taki sposób aby go przed utratą lub uszkodzeniem podczas transportu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji.
 9. Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z dokonaniem zwrotu płatności.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce Prywatności Usługodawcy, dostępnej pod adresem: branikdelight.com/polityka-prywanosci i stanowiącej integralną część Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, przy czym zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Regulamin wchodzi w życie 9 listopada 2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl