WE OFFER INTERNATIONAL SHIPPING

DARMOWA WYSYŁKA OD 1000 ZŁ

10% OFF YOUR FRST ORDER. Enter code NEW10

shop@branikdelight.com

664 011 505

Wersje językowe

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) serwisu www.branikdelight.com oraz działającego w ramach tego serwisu sklepu internetowego (dalej zwanych łącznie „Serwisem”), stanowiących własność Agaty Knorowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MIĘTA MORRIS Architektura Wnętrz Agata Knorowska, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Stradomska 43, 04-619 Warszawa, posiadającej numer NIP: 951-206-19-66, REGON: 146196872 (dalej zwanej „Administratorem”), a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies w Serwisie.

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) jest Administrator

1.3. Użytkownikami Serwisu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.


  2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

  2. 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:

  1) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności realizacji zamówień dokonywanych w ramach sklepu internetowego, rozwiązywania problemów technicznych;

  2) prowadzenia marketingu usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługo drogą elektroniczną oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

  3) rozpoznawania reklamacji Użytkowników; 

  4) zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

  5) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

  6) przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych.


  3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

  3.1. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, o ile zostaną one dobrowolnie podane:

  1) imię i nazwisko;

  2) adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres doręczenia;

  3) adres e-mail;

  4) numer telefonu;

  5) numer NIP.

  3.2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Administrator w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.


  4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

  1) w zakresie świadczenia usługi newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  2) w zakresie realizacji zamówień składanych w ramach sklepu internetowego - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  3) w zakresie prowadzenia dokumentacji rachunkowej, rozpoznawania reklamacji, dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  4.2. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu.


  5. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  5.1. Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

  1) dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, 

  2) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem,

  3) dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przez Administratora udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

  a) Użytkownik wyrazi na to zgodę;

  b) jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – w tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług;

  c) jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;

  d) jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

  e) jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących Administratorowi,

  4) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które Administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowym, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;

  5) dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;

  6) dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane: (1) w przypadku składanych zamówień - przez czas ich realizacji, (2) w przypadku usługi newsletter - do czasu wycofania zgody, (3) przez okres przedawnienia się roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Użytkowników lub (4) w przypadku dokumentacji rachunkowej - przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów. Po upływie tych okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;

  7) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

  6. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

  6.1. Każdy Użytkownik ma prawo:

  1) wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;

  2) żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

  3) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

  4) żądania usunięcia danych osobowych;

  5) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

  6) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;

  7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  6.2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika właściwego oświadczenia woli:

  1) drogą pocztową na adres Administratora;

  2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@branikdelight.com

  6.3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


  7. MECHANIZM COOKIES

  7.1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

  7.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

  7.3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

  7.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

  7.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

  7.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

  7.7. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje Cookies:

  1) „niezbędne” pliki Cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

  2) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

  4) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu itp.;

  5) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające poprzez profilowanie dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

  7.9 Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych: Mozilla FirefoxEdgeGoogle ChromeSafariOpera.


  8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

  8.2. Użytkownika korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Administratora.

  8.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 4.11.2020.


   9. KONTAKT Z NAMI

   9.1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: hello@branikdelight.com

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoper.pl